งานราชการทหาร กองทัพเรือ    2567


1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

- ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ว่าที่เรือตรี)   

จำนวน    3    อัตรา

คณวุฒิที่รับสมัคร : ปริญญาตรีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า  (มีใบประกอบวิชาชีพฯ) และเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือศาสนศาสตร์ หรือพุทธศาสตร์- ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (จ่าตรี)       

จำนวน     14    อัตรา

คุณวุฒิที่รับสมัคร : 

ก. ปวช./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 


ข. ปวช. ช่างก่อสร้าง หรือการก่อสร้าง


ค. ปวช.ช่างไฟฟ้ากำหลัง หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างยนต์


ง. ช่างเครื่องกล หรือช่างเครื่องกลและซ่อมบำรุง


จ. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผู้สมัครสอสบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดย ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง   2. การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  rtnrecruitment.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5-28 มิถุนายน 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม


 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร               |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


[email protected] (Unknown)