กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นข้าราชการ 

นายแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จำนวนมาก


#1.งานราชการที่รับสมัคร

1.1 นายแพทย์ปฏิบัติการ            5        อัตรา

เงินเดือน    18,020 - 19,830    บาท

ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา


1.2 นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย)        3        อัตรา

เงินเดือน    18,020 - 19,830    บาท

ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา


1.3 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    18,020 - 19,830    บาท

ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา


1.4 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


1.5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร)        10        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


1.6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย)        11    อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


1.7 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


1.8 นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์


1.9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเภสัชกรรมไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


#2.วิธีสมัครและกำหนดการรับมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 9 เมษายน 2567รายละเอียดประกาศรับสมัคร        |            ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)