กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครงานราชการ


1. ตำแหน่งและอัตราเปิดรับสมัคร

1.1 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน    8    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง 


1.2 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน    7    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือการก่อสร้าง


1.3 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน    3    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ 


1.4 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียีวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม 


1.5 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร 


1.6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


1.7 เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

จำนวน    12    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


1.8 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


1.9 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเคมีปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ 1.10 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 


1.11 นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ภาษาฝรั่งเศส) 

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดยสามารถตรวจอบได้ที่ (ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง)
2. การรับสมัครสอบ

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศิลปากร กำหนดประกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 25667


ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

[email protected] (Unknown)