สมัครสอบรัฐสภา 2567 จำนวน 100 อัตรา


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน

จำนวน    28    อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องมีร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง1.2 เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน

จำนวน    15        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ และมีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word) โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ รวมถึงพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ1.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน    54        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่า 25 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25 คำ ต่อนาที1.4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกล 1.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน        2        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ1.6 ผู้ประกาศและรายงานข่าวปฏิบัติงาน

จำนวน        1        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ และเป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียงได้1.7 นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)

จำนวน        4        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า1.8 นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา)

จำนวน        1            อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจโยธา
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. การสมัครสอบและวิธีการรับสมัคร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดรับสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ hris.parliament.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                        |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


[email protected] (Unknown)