กรมราชทัณฑ์ ประกาศสอบนายแพทย์ 2567


1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

- นายแพทย์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน        19,830 - 21,180    บาท

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        12        อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง- นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน         16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน        10,840 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรือ เป็นผู้ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทันตกรรม
ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบคุณวุฒิสมัครราชการที่นี่
2. การรับสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบสมัครสอบคัดเลือก ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์[email protected] (Unknown)