ป.ป.ช. ประกาศสอบราชการ 


1. ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ

จำนวน 4 อัตรา 

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  19,250 บาท

 – ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

- ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิตามที่ ก.พ. ประกาศรับรอง [ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ]
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3. รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น


ไฟล์ประกาศรับสมัคร          |            - ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

noreply@blogger.com (Unknown)