กรมคุมประพฤติ ประกาศรับสมัครงาน 2567 

ตำแหน่งข้าราชการ


1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

- บรรจุครั้งแรก  35    อัตรา

- เงินเดือน    16,500 - 18,150        บาท

-  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

บรรจุครั้งแรก  5    อัตรา

- เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์1.3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

- เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์1.4 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

- เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา1.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- บรรจุครั้งแรก  2    อัตรา

- เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี1.6 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- บรรจุครั้งแรก  1    อัตรา

- เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชาผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว โดย ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาสมัครสอบราชการ ที่นี่
2. การสมัครและวิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567


ไฟล์ประกาศรับสมัคร                        |                        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์[email protected] (Unknown)