สมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2567 กรมราชทัณฑ์ 


1. ตำแหน่งข้าราชการที่จะบรรจุ

- นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            32        อัตรา

อัตราเงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสัวงคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์- นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            26        อัตรา

อัตราเงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก - เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน            14        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,930 -  13,920     บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกาาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา- อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน            30        อัตรา

อัตราเงินเดือน    9,560 - 18,150        บาท

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

(ผู้สมัครตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แต่ให้สอบภาค ก. พิเศษ)ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดย ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ ที่นี่

2. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                 |                ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

[email protected] (Unknown)