กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้

1) นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานันทนาการ วิชาสันทนาการ หรือสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง


2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            1            อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกาา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิเทศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา 


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี วิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ 


5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


7) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือสาขาก่อสร้าง 


8) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล วิชาโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม 


ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครในตำแหน่ง หรือสูงกว่าผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองหรือไม่ ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่ การยื่นใบสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ dpe.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 400 บาท ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต และไม่จ่ายเงินคืนในทุกกรณี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบ 

noreply@blogger.com (Unknown)