ด่วน!! ศาลปกครองประกาศรับสมัครงาน 


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            1        อัตรา (ว่างครั้งแรก)

เงินเดือน    9,400    บาท

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 6,000    บาท (ตามระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2564)
2. ผู้มีคุณสมบัติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือสูงกว่า หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดสอบภาค ก.

3. การรับสมัคร

สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 26 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครออนไลน์noreply@blogger.com (Unknown)