สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  8 อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมขนส่ง ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์


ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัคร และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ otp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
noreply@blogger.com (Unknown)