กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครข้าราชการ จำนวนมาก


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.1 นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน     10    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150   บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


1.2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน    90    อัตรา

เงินเดือน 16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน    5    อัตรา

เงินเดือน 16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


1.4 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน 16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


1.5 เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน  

จำนวน    50    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


1.6 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

จำนวน    3    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์


1.7 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน    10    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือทางคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถานบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่นี่>
2. การสมัครสอบและวิธีการรับสมัครสอบ

ผู้สนใจและประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dopa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถนายน - 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการปกครอง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบทางเว็บไซต์ดังกล่าวไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ            |                ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)