กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ 2566 จำนวน 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            1            อัตรา
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 


2) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ            1        อัตรา
ปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 


3) นักวิชาการแผนที่ภาพถา่ยปฏิบัติการ            1        อัตรา
ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ


4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            1            อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา 


5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด เทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการตลาด


6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ วิชาการตลาด สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการตลาด


7) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน        1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาพืชศาสตร์ สาขาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกาตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตร์และสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเก็บ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


8) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการโยธา วิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 


9) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน        1        อัตรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง


ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่า


ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ในการสมัคสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้ทางเว็บไซต์ โดยคลิกที่นี่   การสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ที่รับสมัครnoreply@blogger.com (Unknown)