กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

จำนวน 20 สายงาน 129 อัตรา 


#ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     2     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


2.เจ้าพนักงานธุรการ     1     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


3.เจ้าพนักงานพัสดุ          4     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      11     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

ค่าตอบแทนเดือนละ    11,280    บาท


5.เจ้าหน้าที่ธุรการ     12     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

ค่าตอบแทนเดือนละ    11,280    บาท


6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล          1     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

ค่าตอบแทนเดือนละ    11,280    บาท


7.ผู้ช่วยสัตวบาล          20     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ 

ค่าตอบแทนเดือนละ    11,280    บาท


8.เจ้าพนักงานการเกษตร          3         อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเกษตรกรรม 

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


9.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา          1         อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเสียง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือการถ่ายภาพและวิดีทัศน์

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


10.นายช่างศิลป์          2     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


11.นายช่างสำรวจ          1    อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


12.นายช่างเทคนิค      1     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง หรือเครื่องกล

ค่าตอบแทนเดือนละ    13,800    บาท


13.พนักงานวิทยุสื่อสาร      1     อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกสื หรือสาขาวิชาใดวิขาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือช่างไฟฟ้า

ค่าตอบแทนเดือนละ    11,280    บาท


14.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      2     อัตรา

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ค่าตอบแทนเดือนละ    18,000    บาท


15.นักวิชาการเผยแพร่      2     อัตรา

ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ค่าตอบแทนเดือนละ    18,000    บาท


16.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย      1     อัตรา

ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ค่าตอบแทนเดือนละ    18,000    บาท


17.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ     52     อัตรา

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

ค่าตอบแทนเดือนละ    18,000    บาท18.นักวิทยาศาสตร์      1     อัตรา

ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

ค่าตอบแทนเดือนละ    18,000    บาท


19.นักวิชาคอมพิวเตอร์         1     อัตรา

ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ค่าตอบแทนเดือนละ    19,500    บาท


20.สัตวแพทย์      10     อัตรา

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ค่าตอบแทนเดือนละ    23,430    บาท
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว
<ตรวจสอบที่นี่>


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 
#การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ #รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567


อ่านไฟล์ประกาศ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์


[email protected] (Unknown)