องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ประจำปี 2566


ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

1) นายสัตวแพทย์ 5             2        อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

อัตราเงินเดือน    18,900    บาท


2) นักผลิตภัณฑ์ 4            4        อัตรา

ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านเทคโนโลยีการอาหาร

เงินเดือน    16,830    บาท


3) นักคอมพิวเตอร์ 4            1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินเดือน    16,830    บาท


4) นิติกร 4                1            อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์

เงินเดือน    15,000     บาท


5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4            2            อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เงินเดือน    15,000    บาท


6) นักพัสดุ        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

เงินเดือน    15,000    บาท


7) พนักงานการตลาด 2            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท


8) พนักงานผลิต 2            4            อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ ช่างยนต์ งานยานยนต์ เครื่องกล ช่างโรงงาน เครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคการผลิต เครื่องกลไฟฟ้า งานติดตั้งไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม งานติดตั้งและบำรุงรักษา หรืองานอุตสาหกรรมการผลิต

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท


9) ช่าง 2            2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านงานเทคนิคยานยนต์ ช่างยนต์ ยานยนต์ งานยานยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน เครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคการผลิต เครื่องกลไฟฟ้า งานติดตั้งไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม งานติดตั้งและบำรุงรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาท


10) พนักงานบัญชี 2                1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เงินเดือน    11,040    บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมแล้วได้รับ 12,285    บาทงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว 

ตรวจสอบได้ที่นี่
วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์

noreply@blogger.com (Unknown)