กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเข้ารับราชการทั่วประเทศ จำนวนมาก


"ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ."


รายละเอียดการรับสมัครงาน ตำแหน่ง อัตรา สถานที่บรรจุเข้าทำงาน และระยะเวลาการรับสมัคร


1) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

1.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            15        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2) สังกัดสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารสุขจังหวัดฉะเชิงทรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

3.1) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น 4 โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

4.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

5.1) เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        10,840-11930        บาท

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ประกาศนียบัตร ทางการพยาบาล ทางเวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชระเบียบ หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียบ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียบ หรือประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

6.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 - 8  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

7.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        18        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 9  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 8) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

8.1) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขคสวามผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 1 - 7  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9.1) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        21,000-23,780        บาท

ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม10) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10.1) เภสัชกรปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน       15,800-19,250        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิปละสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


10.2) นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิค

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 6-10  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 11) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 12) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

12.1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        50        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 2  ชั้น 3 อาคาร 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

noreply@blogger.com (Unknown)