ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ศาลปกครอง


1. ตำแหน่งที่เปิดสอบและอัตราที่ว่าง

1.1 พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป)        1        อัตรา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ค่าจ้างอัตราเดือนละ 11,280 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการศาลฯ 5,000 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน

รวมรายได้ 18,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่นี่

**สำหรับท่านที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต**1.2 พนักงานธุรการ (คนพิการ)        1        อัตรา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ค่าจ้างอัตราเดือนละ 11,280 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการศาลฯ 5,000 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน

รวมรายได้ 18,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่นี่

**สำหรับท่านที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต**

*** เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เท่านั้น *** ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ1.3 พนักงานหน้าบัลลังก์         1        อัตรา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ค่าจ้างอัตราเดือนละ 11,280 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการศาลฯ 5,000 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน

รวมรายได้ 18,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ที่นี่

**สำหรับท่านที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต**
2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 26 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)