ข้อจำกัดความรับผิด

เจ้าของเว็บไซต์รวมถึงข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด ทันทีที่ท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ทุกประการโดยเคร่งครัด หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว ท่านสามารถออกจากเว็บไซต์นี้และยุติการใช้บริการได้โดยทันที

ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับข้อมูล

ข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์จัดทำขึ้นบน ChonJob มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และถูกนำเสนอตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยมิได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน หรือเพื่อแจกจ่าย เผยแพร่ หรือส่งต่อให้กับบุคคลหรือหน่วยงานในประเทศใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันด้านความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล การไม่ละเมิดสิทธิ และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ของ ChonJob รวมถึงข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาต่าง ๆ ในโฆษณาหรือประกาศ ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำขึ้น

เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ใช้ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาใด ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง

  • จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ใช้ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาใด ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง
  • เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูล การสูญหายของข้อมูล การฉ้อโกง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการส่งต่อข้อมูลให้แก่ท่าน รวมถึงหลังจากที่ท่านได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  • ท่านรับทราบและยินยอมว่าเจ้าของเว็บไซต์มิได้แนะนำให้ท่านใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ท่านควรศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ถี่ถ้วนตามที่ที่ปรึกษาในด้านนั้น ๆ เห็นสมควรและเหมาะสม
  • แม้ข้อมูลจะถูกจัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต แต่เจ้าของเว็บไซต์มิได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่นำเสนอจริง ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
  • ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ทราบทันทีเมื่อตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือสมตามความประสงค์ของท่านและส่งผลให้ท่านสละสิทธิใด ๆ ในการคัดค้านข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าของเว็บไซต์สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้
  • เจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการจัดทำข้อมูลให้แก่ท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการจัดทำข้อมูลดังกล่าวก่อนหน้านี้มาให้แก่ท่านในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ท่านมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึง โดยเฉพาะรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยรหัสดังกล่าวให้แก่บุคคลใดทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หากท่านมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่นใช้หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นทราบรหัสผ่าน หรือมีสิทธิในการใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูล ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านยอมรับว่าการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นการกระทำของท่านทุกประการ เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในเรื่องการนำบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านมาใช้โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ไม่ได้รับมอบอำนาจ และ/หรือ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ ChonJob กับเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น เจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจทาน อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เว็บไซต์และสื่ออื่นใดที่ได้รับการเชื่อมโยงนี้มิได้แสดงถึงการสนับสนุนจากเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอก หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์และสื่ออื่นใดเหล่านั้น ท่านตกลงว่าการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นความ สมัครใจของท่านแต่เพียงผู้เดียวและท่านยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายของทางเจ้าของเว็บไซต์

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ

  • การเข้าชม การใช้บริการ ตลอดจนเหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ของ ChonJob
  • ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของข้อมูลที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ของ ChonJob
  • ความผิดพลาด ความล้มเหลว หรือ ความล่าช้าใด ๆ ของระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัส โปรแกรมตัวแทน มาโคร หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่เป็น อันตราย หรือเป็นภัยต่อระบบ โดยไม่คำนึงถึงว่าเจ้าของเว็บไซต์ได้รับทราบถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ของการการเกิดความเสียหายเหล่านั้น หรือไม่ ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล ความขัดข้องของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ความขัดข้องด้านการเชื่อมต่อ ความขัดข้องของการคมนาคมสาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลางทั่วไป หรือระบบจัดการข้อมูล ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ การเข้าถึงเว็บไซต์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหรือที่ไม่มีสิทธิ การขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อเข้าสู่ระบบ เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์นี้
  • การใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ChonJob รวมถึงการที่ท่านเข้าชมหรือใช้บริการดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการใด ๆ (รวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของเว็บไซต์

การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ เจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และระงับการเข้าชมและการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เจ้าของเว็บไซต์อาจกระทำการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ การเปิดเผยและใช้บันทึกดังกล่าวในการดำเนินคดีต่อศาล การรายงานการกระทำของท่านต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ การออกคำตักเตือนหรือกระทำการทางกฎหมายใด ๆ ต่อท่าน รวมทั้งเรียกให้ท่านชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของเว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ ChonJob รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการ รวมถึงถอดถอนหรือยกเลิกไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือการถอดถอนเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถเข้าชมและใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรไทย

มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2563