งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2567


#1. ตำแหน่งและอัตราที่จะบรรจุแต่งตั้ง

- นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  20 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 - 16,500 บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบได้ที่นี่>

#2. การรับสมัครสอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cad.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#3. รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศรับสมัครสอบ            |            ระบบรับสมัครสอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


[email protected] (Unknown)