งานราชการศาลยุติธรรมครั้งใหญ่ ! เปิดสอบภาค ก. 

และภาค ข.


#1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.1 เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ        8        อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เงินเดือน    15,000 - 16,500  บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ)1.2 เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน        อัตราแทนที่จะว่าง    

อายุไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร

ปวส. ทุกสาขา หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

เงินเดือน    9,400 - 12,650    บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        อัตราแทนที่จะว่าง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติะรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ)
ผู้สมัครจะเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ที่สำนักงานศาลยุติธรรมขึ้นบัญชีไว้ หรือกรณีไม่เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. สามารถสอบภาค ก. ได้ในครั้งนี้ โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะกำหนดให้สอบภาค ก. ด้วย#2. การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร        |        ระบบรับสมัครออนไลน์

[email protected] (Unknown)