เปิดสอบรับราชการ 2567 กรมกิจการผู้สูงอายุ


#1. ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

1.1 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


1.2 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


1.3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


1.4 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี


1.5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        7        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


1.6 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน        4        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


1.7 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต


1.8 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)    1    อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า

>>ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ<< #2. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567


อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์noreply@blogger.com (Unknown)