สมัครงานราชการ สำนักงบประมาณ 2567


#1. ตำแหน่งรับสมัครและอัตราว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            16        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 


ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบที่นี่>
#2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#3. รายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักงบประมาณ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในที่ 13 มิถุนายน 2567


อ่านประกาศเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครออนไลน์


noreply@blogger.com (Unknown)