บริษัท สตาร์ทคอนเซ็ป จำกัด

     เป็นธุรกิจ รับคำปรึกษากับหลายๆธุรกิจ

สวัสดิการบริษัท

- กองทุนประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- สิทธิการลาคลอดบุตร/ดูแลภรรยาหลังคลอดบุตร

- สิทธิการลาอื่น

- เครื่องแบบพนักงาน

- กิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ

- สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่ง

การเดินทาง

-