เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการสำหรับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) เป็นสัญญาระหว่าง ทีมงาน/เจ้าของเว็บไซต์ ในฐานะผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ChonJob กับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

คำ ความหมาย
“ChonJob” หมายถึง บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ ChonJob
“การโฆษณา” หมายถึง การประกาศรับสมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใด ๆ รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน ChonJob
“ข้อมูล” หมายถึง ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
“ผู้หางาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ ChonJob เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ ChonJob และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ ChonJob
“ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครงานตามตำแหน่งที่ปรากฏหรือโฆษณาบน ChonJob
“ผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายชนิดอื่น ๆ ที่สมัครสมาชิกกับ ChonJob
“ชื่อผู้ใช้” หมายถึง อีเมลที่ผู้หางานกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ ChonJob
“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสที่ผู้หางานกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ ChonJob
“บริการ” หมายถึง บริการที่นำเสนอบน ChonJob รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ผู้หางาน และ/หรือ บุคคลทั่วไป โดยมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
“ประวัติ ChonJob” หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้หางาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ถูกจัดทำโดยผู้หางาน ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบ ChonJob โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
“ใบสมัคร” หมายถึง ใบสมัครที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำขึ้นตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบน ChonJob
 1. การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
  1. เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครซึ่งใช้บริการของ ChonJob ทันทีที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  2. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงด้วยดีโดยตลอดแล้ว และตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ก่อนเริ่มต้นใช้บริการ
  3. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้หากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติมนั้นด้วย
 2. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  1. ผู้หางานตกลงจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ JobThai ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว
  2. ผู้หางานยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางานให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางานเอง และมีผลผูกพันต่อผู้หางาน โดยผู้หางานไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ
  3. เพื่อความปลอดภัย หากผู้หางานทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน เจ้าของเว็บไซต์แนะนำให้ผู้หางานเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้หางาน
 3. ขอบเขตการให้บริการ
  1. เพื่อความปลอดภัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใด เจ้าของเว็บไซต์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเป็นการล่วงหน้า เจ้าของเว็บไซต์แนะนำให้ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างมีนัยสำคัญ เจ้าของเว็บไซต์จะแจ้งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยการส่งอีเมล หรือแจ้งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยวิธีประกาศในเว็บไซต์ของ ChonJob
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ChonJob บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ChonJob หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเว็บไซต์
  3. เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ ChonJob การเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
  4. ผู้หางานตกลงและยินยอมมอบข้อมูลในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ ตามแต่ที่เจ้าของเว็บไซต์ร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  5. เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  6. ผู้หางานตกลงและยอมรับว่าบัญชีผู้ใช้งานมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้หางานไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลภายนอกใด ๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีผู้ใช้งานจากผู้หางานได้ อีกทั้งธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยบัญชีผู้ใช้งานนั้นให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางานเองและมีผลผูกพันต่อผู้หางานเท่านั้น
  7. เจ้าของเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อ ChonJob ให้ผู้หางานผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ChonJob
  8. เจ้าของเว็บไซต์จะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้หางานจะส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์
 4. ประวัติผู้สมัคร ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ

  หากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำการบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้กับ ChonJob

  1. การบริการเก็บรักษาประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ และส่งให้แก่ผู้ประกอบการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการ ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์มีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานเท่านั้น
  2. ผู้ประกอบการสามารถค้นหาประวัติ ChonJob ได้ ซึ่งเจ้าของเว็ไบซต์ไม่สามารถรับประกันถึงจำนวนประวัติ ChonJob ขั้นต่ำที่จะถูกค้นหา หรือส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละวัน
  3. ผู้ประกอบการอาจส่งต่อประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์อาจแจ้งให้ผู้หางานทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมของประวัติ ChonJob ที่ผู้หางานฝากไว้กับ ChonJob
  5. ทีมงานและเจ้าของเว็ไบซต์มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่ ChonJob หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ
  6. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไขข้อมูล ประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์สามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยมิต้องบอกกล่าว
  7. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่า
   1. ประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ ChonJob เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ
   2. ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ของ ChonJob นั้น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น
   3. หากพบว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ ChonJob มีความผิดพลาดหรือไม่ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์ โดยมิต้องบอกกล่าว
   4. ประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่ทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์ หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ ChonJob หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลหรือเอกสารของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ในการนี้ เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้
  8. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะเก็บประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้จนกว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีความประสงค์จะลบข้อมูลออกจากระบบ
 5. การสมัครงาน
  1. วิธีการสมัครงานผ่าน ChonJob มีด้วยกัน 3 วิธี คือ
   1. สมัครโดยการฝากประวัติกับ chonJob ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการสมัครเป็นสมาชิกของ chonJob และสร้างประวัติฝากไว้กับ ChonJob
   2. สมัครโดยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางการอัปโหลดไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ
   3. สมัครโดยผ่านทางอีเมลผู้หางานสามารถสมัครงานโดยผ่านช่องทางอีเมลที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานบน ChonJob
  2. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้อ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งงานใด ๆ ที่ประกาศหรือโฆษณาหรือปรากฏบน ChonJob ด้วยดีโดยตลอดแล้ว
  3. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครรับรองและยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติ และทักษะตามที่ประกาศหรือโฆษณาตำแหน่งงานนั้น ๆ บน ChonJob
  4. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครรับทราบและยินยอมให้ความร่วมมือในการติดต่อสถานที่ราชการหรือสถานที่ใด ๆ ด้วยตนเองตามความประสงค์ของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะงานที่ได้ประกาศหรือโฆษณาไว้ (ถ้ามี)
  5. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าหากตรวจพบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในข้อมูล หรือประวัติ chonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไม่เป็นความจริง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ ด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก ถอดถอน หรือ แก้ไขข้อมูล หรือประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครหรือระงับการให้บริการแก่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยมิต้องบอกกล่าว
  6. ChonJob จะส่งอีเมลอัตโนมัติ เช่น อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก อีเมลแจ้งผลการตรวจสอบประวัติ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้สถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานหรือการสมัครงานของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
  7. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของข้อมูล ประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ
  8. ประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ถูกจัดส่งผ่านระบบ ChonJob ไปยังผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาตำแหน่งงานที่ว่างเท่านั้น
  9. ผู้หางานรับทราบและยินยอมว่าข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ หรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ บนโฆษณาหรือประกาศที่อยู่บน ChonJob เจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลของโฆษณาที่อยู่บน JobThai และไม่มีภาระใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเว็บไซต์ในการดังกล่าว
 6. การตรวจและคัดกรองใบสมัคร
  1. มีบริการตรวจสอบประวัติ หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ฝากไว้กับ ChonJob เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครก่อนส่งให้กับผู้ประกอบการ
  2. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะคัดกรองเนื้อหาใบสมัครที่ส่งผ่านทางอีเมล สมัครผ่านทางการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่น ๆ และสมัครโดยการกรอกประวัติแบบย่อ ก่อนส่งให้กับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันสแปมและโฆษณา
  3. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์อาจติดต่อผู้หางานผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้ไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบ
 7. การค้นหาและแนะนำตำแหน่งงานว่าง
  1. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ใช้ข้อมูลการค้นหาของผู้หางานเพื่อพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานว่างให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หางานมากยิ่งขึ้น
  2. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ใช้ข้อมูลงานที่สนใจและงานที่ผู้หางานเคยสมัครในการแนะนำตำแหน่งงานว่างอื่น ๆ ให้แก่ผู้หางาน
  3. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของผู้หางานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและแนะนำตำแหน่งงานว่างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 8. หน้าที่ของผู้หางาน
  1. ในกรณีที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่มีสถานะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส จะต้องมีผู้ปกครองร่วมพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย
  2. ผู้หางานจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ ChonJob ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
  3. หากผู้หางานฝ่าฝืนข้อ 8.1 หรือ 8.2 ข้างต้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้หางาน ผู้สมัคร และ/หรือ ผู้ปกครองของบุคคลที่กล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 9. ความรับผิด

  ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญา และ/หรือ ละเมิด หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิร์ก สำเนา ข้อมูลหรือประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ รวมถึงเอกสารไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่ ChonJob
  2. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ChonJob หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการ ChonJob หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเอง หรือ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  3. บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ChonJob จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
  4. บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ChonJob จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลโดยผู้ประกอบการหรือเกิดจากการดำเนินการของผู้ประกอบการเอง
  5. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของประกาศหรือโฆษณาที่ปรากฏบน ChonJob เป็นความพึงพอใจของผู้หางานเอง ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่งปรากฏตามประกาศหรือโฆษณาบน ChonJob
  6. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดสัญญา การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล หรือประวัติ ChonJob หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้มอบไว้
 10. การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด
  1. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะส่งอีเมลทางการตลาด เช่น อีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ ChonJob อีเมลแนะนำตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ฯลฯ ซึ่งผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดได้ โดยกดยกเลิกการติดตาม (unsubscribe) ในอีเมลล่าสุดที่ได้รับ
  2. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลในส่วนของสถิติการเข้าดูอีเมลทางการตลาดเพื่อพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
  3. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลจากประวัติ ChonJob มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับ ความต้องการของผู้หางาน
  4. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ChonJob เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ChonJob ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
  5. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์อาจมีการติดต่อผู้หางาน เพื่อขอข้อเสนอแนะการให้บริการหรือการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป
 11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล
  1. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครโดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก
  2. ผู้หางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้หางานต้องติดต่อเบอร์โทร 084-141-5596 อีเมล support@chonjob.com ทันที
  3. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร สามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้แก่ทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์ หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ ChonJob เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางเบอร์โทร 084-141-5596 อีเมล support@chonjob.com โดยทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์จะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  4. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน หรือติดต่อเบอร์โทร 084-141-5596 อีเมล support@chonjob.com ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีผลให้ผู้หางานไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน ChonJob ได้อีก
  5. ทีมงานและเจ้าของเว็บไซต์ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์ยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้หางานต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
  6. นอกจากกรณีตามข้อ 11.5 ทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครบางประการในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี แม้ว่าทีมงานหรือเจ้าของเว็บไซต์จะดำเนินการลบหรือทำลาย บัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านตามข้อ 11.5 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในระบบ ChonJob
  7. ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครนั้น
 12. กฎหมายที่ใช้

  เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2563